Protecția datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) a devenit direct aplicabil la nivelul Uniunii Europene.

INSERV AQUA SRL prelucrează datele cu caracter personal în scop contractual şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale (intocmire si comunicare de informatii, oferte, contracte, facturi, avize, certificate de garantie si alte documente necesare desfasurarii activitatii). Datele personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligaţiilor contractuale şi a termenelor prevăzute de lege pentru arhivare.

Datele cu caracter personal sunt acele informaţii care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoana vizată”).

Prelucrarea este orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna- credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, fiind colectate numai in scopuri bine determinate , explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri.

Datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; ele nu se stocheaza pe o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

Se vor lua masurile necesare (stergerea sau rectificarea lor) cu privire la datele inexacte sau incomplete , din punct de vedere al scopului in care sunt colectate si pentru care vor fi prelucrate.

Se vor lua masuri tehnice si organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal , impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii , dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), clienţii beneficiază de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare si acces – dreptul de a primi informaţii privind activităţile de prelucrare desfăşurate de către INSERV AQUA SRL, precum si o confirmare că sunt prelucrate sau nu datele personale;
  • dreptul la portabilitate – posibilitatea de a primi datele personale într-un format structurat;
  • dreptul la opoziţie – dreptul de a se opune prelucrării datelor personale atunci când deserveşte un interes public sau un interes legitim;
  • dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea datelor personale inexacte;
  • dreptul la ştergerea datelor (denumit şi „dreptul de a fi uitat”) – reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal în situaţia în care aceste date nu mai sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, nu mai există temeiul juridic necesar prelucrării sau a fost retras consimţământul (în situaţiile în care este necesar consimţământul), datele trebuie şterse în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale sau datele personale au fost colectate în mod ilegal;
  • dreptul la restricţionarea prelucrării datelor – in cazul in care contestati exactitatea datelor;
  • dreptul de a depune plangere – în situaţia în care considerati că datele nu au fost prelucrate conform legii sa puteti depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

INSERV AQUA SRL păstrează informațiile personale colectate pe perioada de desfășurare a activității societății, utilizând politici și proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securității acestor date. Refuzul dumneavoastră nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale.

Întrebările cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate Responsabilului desemnat pentru protecţia datelor prin e-mail la adresa office@inservaqua.ro. În caz de nevoie, colaboratorii si utilizatorii precum si orice persoana vizata, ale căror date sunt prelucrate de către INSERV AQUA SRL, se pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

TOP Call Now Button